Õpime Madruseks – Eino Ots (2019)
Allahindlus!
Autor Eino Otsa poolt koostatud raamat Õpime Madruseks, mis on väljaantud koostöös Tallinkiga.
Mereerialade väljaõpe Eestis toimub erinevates õppeasutustes. Madruste õppeprogramm on mahukas, õppeaeg lühike. Seetõttu ei ole loengul tavaliselt aega läbivõetavat teemat põhjalikult konspekteerida. Madruste väljaõppeks vajalikud eestikeelsed õpikud aga puuduvad. Käesolev täiendatud lühikonspekt, mis on koostatud abimaterjaliks madruse väljaõppe kursustel osalejatele, püüab täita seda lünka ja kergendada õppuritel kutse omandamist. Raamatus on käsitletud madruse õppekursuse programmi olulisemat osa, mis vastab “Meremeeste väljaõppe, diplomeerimise ja vahiteenistuse aluste rahvusvahelise konventsiooni 1978” ,koos muudatustega, reegli II /5 sätetele. Tekstis ja joonistel on märgitud oluliste esemete ning leppemärkide ingliskeelsed nimetused, sest paljud madrused hakkavad tulevikus tööle välisriikide laevadel, kus töökeeleks on inglise keel. Arvan, et kui midagi on meelde jäänud loengul kuulatud teemadest ja lisaks kindlalt omandatud kõik selles konspektis kirjeldatu, peaks tulevane madrus kutseeksami sooritama ja oma kohustustega laeval toime tulema.
Raamat kooseb neljast suuremast peatükist: laevaehitus, merepraktika, ohutustehnika laevatöödel ja navigatsioon. Suuremad peatükid on jagatud kokku 70 erinevaks alaosaks, kattes kõik vajaliku, et edukalt sooritada kutseeksam.

Original price was: €39.Current price is: €33.